Punts de trobada familiar

Punts de trobada familiar

Els Punts de trobada familiar (PTF) tenen com a objectiu bàsic garantir el dret fonamental del menor a mantindre la relació amb els seus progenitors i la resta de familiars, i establir els vincles necessaris per al seu bon desenrotllament físic, afectiu i emocional, i donar sempre prioritat a la seguretat i el benestar del menor.

Els Punts de trobada familiar són un recurs social, un espai físic idoni i neutral per a facilitar el compliment del règim de visites acordat en resolució judicial. En estos centres els òrgans judicials acorden la trobada dels membres de la família en situació de crisi o conflicte familiar, que consistix en una intervenció temporal de caràcter psicològic, educatiu i jurídic per part de professionals degudament formats.

 

Els Punts de trobada familiar estan constituïts per un equip multidisciplinari i especialitzat. Professionals compromesos amb el principi de protegir l'interés del menor, que desenrotllen les seues intervencions amb objectivitat i salvaguarden la igualtat de les parts en conflicte.