Ajudes per a víctimes de violència

Ajudes per a víctimes de violència

Ajuda econòmica a favor de les víctimes de la violència de gènere

Publicada l'orde de maig de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'ajuda econòmica a favor de les víctimes de violència de gènere, establida en l'article 27 de la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

Indemnitzacions per causa de mort


Decret 63/2014, de 25 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, previstes en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana.

Ajudes al lloger

 

Per a més informació sobre ajudes veure:

Drets econòmics