Funcions

Funcions

Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones

Nivell administratiu de la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones

1. De la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones depén la Subdirecció General de l’Institut Valencià de les Dones, la comesa de la qual és la coordinació, gestió i execució de les polítiques establides per la Direcció General servint-se de les unitats administratives que en depenen. Igualment, exercirà les facultats que li delegue o encomane expressament la Direcció General.

2. La Subdirecció General s’estructura en els serveis següents:

2.1. Servei de Promoció de les Dones i per la Igualtat de Gènere, al qual corresponen les funcions següents:

a) Estudiar i proposar programes, mesures i normes en matèria d’igualtat d’homes i dones contra la discriminació per raó de sexe.

b) Coordinar l’actuació dels diferents òrgans i entitats de la Generalitat a fi de promoure la plena participació de les dones i impulsar la prestació de serveis dirigits a les dones, especialment a aquelles en situació d’exclusió social i vulnerabilitat.

c) Fomentar la realització dels convenis i concerts per a la prevenció de conductes discriminatòries i fer-ne seguiment. En especial es procurarà l’atenció integral a dones en situació de vulnerabilitat social i exclusió.

d) Redactar la convocatòria, proposar la resolució i fer el seguiment de les subvencions i ajudes en l’àmbit de les seues competències.

e) Promoure, amb criteris d’igualtat, mesures concretes que afavorisquen l’accés de les dones a l’activitat econòmica, a les oportunitats d’ocupació i a la presa de decisions en l’àmbit del desenvolupament territorial del medi rural.

f) Realitzar i promoure estudis sobre la situació de les dones a la Comunitat Valenciana en coordinació amb la Direcció General de l’Institut Valencià d’Investigació, Formació i Qualitat dels Serveis Socials.

g) Fomentar l’erradicació de conductes socials discriminatòries a través de campanyes de sensibilització, jornades i tallers.

h) Formular les propostes d’accions formatives a l’òrgan responsable de la política de formació del personal al servei de les diferents administracions públiques de la Comunitat Valenciana i altres centres de formació d’empleats i empleades públiques, per a fomentar la informació, la sensibilització i la formació en igualtat entre dones i homes al personal públic.

i) Donar suport tècnic i consultiu als diferents òrgans consultius en matèria de dones i igualtat d’oportunitats que depenen de la Conselleria.

j) Impulsar i gestionar els fons bibliogràfics especialitzats en dones titularitat de la Direcció General.

k) Coadjuvar en la tramitació de denúncies que es formulen davant de situacions de discriminació i abús contra les dones.

l) Impulsar i fomentar l’elaboració i implantació dels plans d’igualtat en les empreses i altres entitats per mitjà de l’assessorament i la formació d’aquestes.

m) Fer-ne el seguiment i avaluar els plans d’igualtat de les empreses que sol·liciten el visat amb el segell Fent Empresa de la Generalitat, i també impulsar i assessorar el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana en l’elaboració i implantació d’aquests plans.

n) Orientar i assessorar dones, grups de dones, entitats i empreses, en aquelles matèries que possibiliten la incorporació de les dones a tots els àmbits de la vida en condicions no discriminatòries i en favor de la igualtat d’oportunitats.

o) Disposar i organitzar la recollida de dades estadístiques, especialment, les dades sobre la demanda de serveis i recursos disponibles.

p) Elaborar, emetre informes i proposar disposicions, resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.

q) Coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèries de la seua competència.

r) Dissenyar, fer-ne seguiment i avaluar la Xarxa Valenciana d’Igualtat, en col·laboració amb la Direcció General d’Atenció Primària i Autonomia Personal i la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, per a la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals, l’assessorament i la sensibilització de les dones, la prevenció de la violència de gènere i informació a empreses i entitats en l’elaboració i implementació de plans d’igualtat dins de les seues organitzacions laborals, així com l’elaboració dels corresponents informes tècnics per a l’obtenció del visat.

s) Fomentar la informació, la sensibilització i la formació en Igualtat entre dones i homes al personal de la Generalitat, sense perjudici de les competències que tinga atribuïdes en matèria de formació la direcció general competent en matèria de funció pública.

t) Les altres que, en el marc del seu àmbit funcional, li encomane la Direcció General.

2.2. Servei de Prevenció de la Violència de Gènere i Atenció a les Víctimes, al qual corresponen les funcions següents:

a) Estudiar i proposar programes, mesures i normes que tinguen per objecte l’eliminació de la violència sobre les dones i l’atenció a les víctimes de violència de gènere i masclista.

b) Realitzar totes les actuacions possibles encaminades a l’eliminació de tota situació de violència de gènere i masclista, directa o indirecta, sobre les dones, i coadjuvar en la tramitació de les denúncies que s’hi formulen.

c) Informar, sensibilitzar i formar la ciutadania per a previndre i erradicar la violència de gènere.

d) Promoure l’elaboració d’estudis i investigacions sobre la violència contra les dones que en permeten la prevenció, detecció, atenció i erradicació.

e) Impulsar, coordinar, fer-ne seguiment i avaluar els plans per a combatre la violència de gènere.

f) Atendre de forma integral i continuada la problemàtica de les dones víctimes de maltractaments físics i/o psíquics, agressions sexuals, abusos sexuals i assetjament sexual, tracta i qualsevol altra situació que atempte contra la llibertat sexual de les dones, des dels diferents enfocaments professionals.

g) Supervisar les actuacions i funcionament dels centres en l’àmbit de les seues competències, en col·laboració amb la Direcció General d’Infraestructures de Serveis Socials.

h) Donar suport tècnic i administratiu als diferents òrgans consultius en matèria de violència contra les dones dependents de la Conselleria.

i) Dissenyar i fer el seguiment del model d’intervenció social i residencial dels centres de la seua àrea funcional, sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General d’Infraestructures de Serveis Socials, i cooperar amb altres administracions a aquest efecte.

j) Dissenyar, implementar i supervisar els procediments de tramitació del recurs, gestionar la demanda i coordinar l’accés de les dones víctimes de violència de gènere i dels seus fills i filles menors als recursos en el seu àmbit funcional.

k) Proposar, dissenyar i executar accions d’avaluació de les actuacions desenvolupades en l’àmbit de les seues competències.

l) Realitzar actuacions orientades a garantir un nivell adequat de satisfacció de les persones usuàries dels centres i dels serveis.

m) Assistir tècnicament les entitats locals i organitzacions d’iniciativa privada o social en la creació de centres i coadjuvar a la seua millora permanent, sense perjudici de les competències i en col·laboració i coordinació amb la Direcció General d’Infraestructures de Serveis Socials.

n) Dissenyar, implementar i coordinar els procediments i protocols d’acompanyament, atenció i intervenció als recursos disponibles en l’àrea de prevenció i atenció a les víctimes de violència sobre les dones, per a aconseguir els mateixos estàndards de qualitat en la prestació de serveis, en coordinació amb la Direcció General de l’Institut Valencià d’Investigació, Formació i Qualitat dels Serveis Socials.

o) Tramitar, gestionar i fer el seguiment de subvencions, concerts de programes i serveis, convenis i ajudes, així com la coordinació i seguiment de concerts de centres de dia o d’àmbit residencial, l’objecte dels quals siga l’atenció de dones víctimes de violència de gènere, en col·laboració amb la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema i sense perjudici de les competències que se li atribueixen.

p) Disposar i organitzar la recollida de dades estadístiques, especialment, les dades sobre la demanda de serveis i recursos disponibles.

q) Elaborar, emetre informes i proposar disposicions, resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.

r) Coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèries de la seua competència.

s) Les altres que, en el marc del seu àmbit funcional, li encomane la Direcció General.