Promoció de la Igualtat

PLA CORRESPONSABLES 2023

PLA CORRESPONSABLES 2023

SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “BORSES DE CURA PROFESSIONAL PER A FAMILIES AMB FILLES I FILLS FINS A 16 ANYS, CREACIÓ D'OCUPACIÓ DE CUALITAT AL SECTOR DE LES CURES I PLANS DE FORMACIÓ EN CORRESPONSABILITAT Y CURES DESTINADES ALS HOMES”.

PLA CORRESPONSABLES 2023

SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS LOCALS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “BORSES DE CURA PROFESSIONAL PER A FAMILIES AMB FILLES I FILLS FINS A 16 ANYS, CREACIÓ D'OCUPACIÓ DE CUALITAT AL SECTOR DE LES CURES I PLANS DE FORMACIÓ EN CORRESPONSABILITAT Y CURES DESTINADES ALS HOMES”.

Obert el tràmit per a l'obtenció de la documentació necessària per a la tramitació i concessió dels subvencions nominatives previstes en la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2023, “Pla Corresponsables”.

Enllaç al tràmit

Enllaç d'esmena i de justificació

Documents per a la justificació:

- ANNEX IV

- ANNEX V

OBJECTE

Ajudes destinades a entitats locals de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament d'actuacions emmarcades en el Pla Corresponsables per a l'exercici 2023, com a mesura de foment de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dones d'un enfocament d'igualtat entre homes i dons, promovent la corresponsabilitat i la creació d'una ocupació de qualitat en el sector dels cures, així com plans de formació en corresponsabilitat i capellans destinades als homes.

REQUISITS

Podran obtindre la condició de beneficiàries, els entitats que complisquen els següents condicions:

a) Hauran d'acreditar disposar d'un pla d'igualtat d'acord amb el que s'estableix en la Disposició Addicional Setena, apartat 2n del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.

b) No incórrer en els prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Trobar-s'a el corrent en el compliment dels obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

d) Trobar-s'a el corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

e) Estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb l'exigit per l'article 199.4 i 199.5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim local de la Comunitat Valenciana.

INTERESSADES

Entitats locals que apareguen relacionades com a beneficiàries en l'annex corresponent de la Llei de Pressupostos per a l'exercici 2023.

OBSERVACIONS

- Un 97% dels fons assignats haurà de destinar-s'a borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a setze anys i a la creació d'ocupació de qualitat, i un 3% dels fons assignats haurà de destinar-s'a Plans de formació en corresponsabilitat i capellans destinades als homes.

 

Resolució de concessió

Correció d'errors


En el DOGV Num.9637 de data 12.07.2023 s'ha publicat la RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual és regulen i concedeixen, subvencions nominatives als entitats locals de la Comunitat Valenciana relacionades en l'annex II per al desenvolupament del projecte Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys, creació d'ocupació de qualitat en el sector dels cures i plans de formació en corresponsabilitat i capellans destinades als homes.

2a Resolució de concessió 

Correció d'errors

En el DOGV de hui 10 de novembre de 2023, s'ha publicat la RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2023, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es regulen i concedeixen, subvencions nominatives a les entitats locals de la Comunitat Valenciana relacionades en l'annex II per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys, creació d'ocupació de qualitat en el sector de les cures i plans de formació en corresponsabilitat i cures destinades als homes».

Esta Resolució és complementària a la publicada el 12/07/2023, i en ella es relacionen els ajuntaments que no estaven inclosos en la primera Resolució.

 

INFORMACIÓ D'INTERÉS:

Annex FP7 RELACIÓ AJUNTAMENTS BENEFICIARIS DE LA LÍNIA NOMINATIVA S1149000 “Pla Corresponsables”

Resolució de 16 de març de 2023, de la Secretària d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de gènere, per la qual és publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Igualtat, de 3 de març de 2023, pel qual és fixen els criteris de distribució en els comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i de Melilla, així com la distribució resultant, del crèdit destinat en 2023 al desenvolupament del Pla Corresponsables.

FAQ Preguntes i respostes Pla corresponsables

Material de suport per a formació i capellans destinades a homes facilitat pel Ministeri d'Igualtat: “Del proveïdor al cuidador: una travessia possible”. Guia teoricopràctica per al treball amb homes en situació de desocupació”

Projecte de Masculinitats Corresponsables, el servei té com a objectiu brindar suport a institucions, entitats socials, empreses i persones per al disseny d'estratègies d'igualtat que incloguen la promoció de masculinitats corresponsables.

Campanyes realitzades pel Ministeri d'Igualtat en l'àmbit del Pla Corresponsables:

L'home blandengue

#EstoNoSeHaceSolo | El sopar de Nadal

Charo

La masculinitat del demà (joc)

La masculinitat del demà (llibre)

 

Annexos per a la justificació

 

Els entitats beneficiàries dels subvencions hauran de presentar abans del 31 de gener de 2024 els següents annexos emplenats:

Annex IV Justificació econòmica

Annex V Justificació Tècnica

LOGOS

AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES A LA COMUNITAT VALENCIANA 2023.

AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES A LA COMUNITAT VALENCIANA 2023.

NOTA INFORMATIVA

Conforme a la normativa general i, en concret, l'article 16. 1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions: “Les quantitats degudes a la Hisenda Pública de la Generalitat reportaran interessos de demora des de l'endemà del seu venciment”.

Per tant, es procedirà al cobrament dels interessos de demora en aquelles subvencions a les quals  l'entitat beneficiària renuncie o retorne per no realitzar l'objecte de la subvenció, o bé per haver-se iniciat un procediment de reintegrament.

En el DOGV número 9498 de data 27.12.2022 es va publicar la Resolució de 22 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2023 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes o l'associacionisme de dones en la Comunitat Valenciana

Bases convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2016/07/18/pdf/2016_5608.pdf

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/12/27/pdf/2022_12531.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/12/27/pdf/2022_12555.pdf


Esmena de sol·licituds (publicat el 16 de març de 2023):

Mitjançant Resolució de 22 de desembre 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es convoquen per a l'exercici 2023 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes o l'associacionisme de dones en la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 9498/27.12.2022).

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades les mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que es relacionen en els annexos I, II i III.

A aquest efecte i conforme al que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, es concedeix a les entitats que es relacionen en els annexos indicats, el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'aquesta publicació (des del 17 a 30 de març de 2023, els dos inclusivament), perquè esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho feren, se'ls tindrà desistides de la seua petició.

La documentació requerida es presentarà telemàticament en el "Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" en el següent enllaç, seleccionant el codi d'expedient que apareix en el llistat i que comença amb les sigles BSASOC:

Els EXPEDIENTS COMPLETS no han d'aportar cap documentació.

Annex I: Castelló

Annex II: Alacant

Annex III: València
 

Resolució de Concessió

En el DOGV Num. 9635 de data 10.07.2023 s'ha publicat la RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les subvencions per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana.

Enllaç justificació

AJUDES DIRIGIDES A ENTITAS LOCALS PER A PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O LA INSERSIÓ LABORAL PER A L'ANY 2023.

AJUDES DIRIGIDES A ENTITAS LOCALS PER A PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O LA INSERSIÓ LABORAL PER A L'ANY 2023.

NOTA INFORMATIVA

Conforme a la normativa general i, en concret, l'article 16. 1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions: “Les quantitats degudes a la Hisenda Pública de la Generalitat reportaran interessos de demora des de l'endemà al del seu venciment”. 

Per tant, es procedirà al cobrament dels interessos de demora en aquelles subvencions a les quals  l'entitat beneficiària renuncie o retorne per no realitzar l'objecte de la subvenció, o bé per haver-se iniciat un procediment de reintegrament.

En el DOGV número 9497 de data 26.12.2022 és va publicar la Resolució de 19 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual és convoquen ajudes econòmiques dirigides a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes o la inserció laboral de les dones per a l'exercici 2023.

Bases convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2019/11/08/pdf/2019_10534.pdf

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/12/26/pdf/2022_12447.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/12/26/pdf/2022_12457.pdf


Esmena de sol·licituds (publicat el 7 de març de 2023):

Mitjançant Resolució de 19 de desembre 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es convoquen per a l'exercici 2023 les ajudes econòmiques dirigides a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes o la inserció laboral de les dones (DOGV núm. 9497/26.12.2022). 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades les mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que es relacionen en els annexos I, II i III.

A aquest efecte i conforme al que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, es concedeix a les entitats que es relacionen en els annexos indicats, el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'aquesta publicació (des del 8 a 21 de març de 2023, els dos inclusivament), perquè esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho feren, se'ls tindrà desistides de la seua petició.
La documentació requerida es presentarà telemàticament en el "Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" en el següent enllaç, seleccionant el codi d'expedient que apareix en el llistat i que comença amb les sigles DONAEL:

Enllaç d'esmena

Els EXPEDIENTS COMPLETS no han d'aportar cap documentació.

Annex I: Castelló

Annex II: Alacant

Annex III: València

 

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ 

Enllaç justificació

AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A AJUNTAMENTS PER Al DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE BORSES DE CURA PROFESSIONAL PER A FAMÍLIES AMB FILLES I FILLS DE FINS A 16 ANYS I LA SEUA CONVOCATÒRIA PER A l'EXERCICI 2022

AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A AJUNTAMENTS PER Al DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE BORSES DE CURA PROFESSIONAL PER A FAMÍLIES AMB FILLES I FILLS DE FINS A 16 ANYS I LA SEUA CONVOCATÒRIA PER A l'EXERCICI 2022

NOTA INFORMATIVA

Conforme a la normativa general i, en concret, l'article 16. 1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions: “Els quantitats degudes a la Hisenda Pública de la Generalitat reportaren interessos de demora dons de l'endemà al del seu venciment”.

Per tant, és procedirà al cobrament dels interessos de demora en aquelles subvencions als quals  l'entitat beneficiària renuncie o retorne per no realitzar l'objecte de la subvenció, o bé per haver-s'iniciat un procediment de reintegrament.

PLA CORRESPONSABLES 2022

En el DOGV núm. 9432 / 21.09.2022 és publica l'ORDRE 4/2022, de 20 de setembre, de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen els bases reguladores que regiren el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys i la seua convocatòria per a l'exercici 2022.

Bases reguladors i convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/09/21/pdf/2022_8506.pdf

Publicada la correcció d'errors en haver-s'advertir un error material en l'article primer apartat 3https://dogv.gva.es/datos/2022/09/27/pdf/2022_8729.pdf

Els programes objecte de subvenció aniran dirigits a l'habilitació de serveis de cura professional de qualitat de xiquetes, xiquets i joves de fins a 16 anys d'edat i hauran d'estar realitzats entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022.

El termini de presentació dels sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar dons de l'endemà al de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (dons del 22 de setembre, fins al 13 d'octubre de 2022 inclusiu).

La sol·licitud de presentació telemàtica i la documentació annexa estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/va/inici (Procediments administratius), i en el següent enllaç de la GUIA A prop https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22092.

"FAQ" Pla Corresponsables

TRÀMIT D'ESMENA

Mitjançant l'ORDRE 4/2022, de 20 de setembre, de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys i la seua convocatòria per a l'exercici 2022» (DOGV núm.9432/21.09.2022). Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades els mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que es relacionen en el document d'esmena.

A aquest efecte, declarada la urgència del procediment i conforme al qual s'estableix en els articles 33 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Publiques, és concedeix als entitats que és relacionen en el document de subsanació, el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà en aquesta publicació (des del 10 de novembre fins al 16 de novembre de 2022, els dos inclusivament), per a esmenar la falta o aportar la documentació requerida, indicant que si no s'efectua l'esmena en aquest termini es tindrà desistida de la seua sol·licitud.

La documentació requerida es presentarà telemàticament en el "Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" en el següent enllaç, seleccionant el codi d'expedient que apareix en el llistat i que comença amb els sigles PLACOR:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19028&version=amp

DOCUMENT DE SUBSANACIÓ

 

Resolució de concessió


En el DOGV Num.9490 de data 15.12.2022 s'ha publicat la RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les les ajudes econòmiques destinades a ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys», en la Comunitat Valenciana

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/15/pdf/2022_11953.pdf

La justificació haurà de presentar-se durant el mes de gener de 2023, telemàticament en el "Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" en el següent enllaç, seleccionant el codi d'expedient que apareix en la resolució de concessió i que comença amb les sigles PLACOR: 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19028

AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES A LA COMUNITAT VALENCIANA 2022.

AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES A LA COMUNITAT VALENCIANA 2022.

NOTA INFORMATIVA

Conforme a la normativa general i, en concret, l'article 16. 1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions: “Les quantitats degudes a la Hisenda Pública de la Generalitat reportaran interessos de demora des de l'endemà al del seu venciment”.

Per tant, es procedirà al cobrament dels interessos de demora en aquelles subvencions a les quals  l'entitat beneficiària renuncie o retorne per no realitzar l'objecte de la subvenció, o bé per haver-se iniciat un procediment de reintegrament.

En el DOGV número 9261 de data 21.01.2022 es va publicar la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana

Bases convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2016/07/18/pdf/2016_5608.pdf

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/01/21/pdf/2022_412.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/01/21/pdf/2022_447.pdf

Requeriment subsanació:

Mitjançant Resolució de 30 de desembre 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es convoquen per a l'exercici 2022 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones a la Comunitat Valenciana, (DOGV núm. 9261/21.01.2022). Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades les mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que es relacionen en els annexos  I, II i III.

A aquest efecte i conforme al qual s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, es concedeix a les entitats que es relacionen en els annexos indicats, el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà en aquesta publicació (des del 18 a 31 de maig de 2022, els dos inclusivament), per a esmenar la falta o aportar la documentació requerida, indicant que si no s'efectua l'esmena en aquest termini se li tindrà desistida en la seua sol·licitud.

La documentació requerida es presentarà telemàticament en el "Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" en el següent enllaç, seleccionant el codi d'expedient que apareix en el llistat i que comença amb les sigles BSASOC:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19028

Annex I: Alacant

Annex II: Castelló

Annex III: València

 

Resolució de la concessió:

En el DOGV Num. 9485 de data 07.12.2022 s'ha publicat la RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les subvencions per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/07/pdf/2022_11636.pdf

La justificació haurà de presentar-se durant el mes de gener de 2023, telemàticament en el "Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" en el següent enllaç, seleccionant el codi d'expedient que apareix en la resolució de concessió i que comença amb les sigles BSASOC: 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19028

AJUDES DIRIGIDES A ENTITAS LOCALS PER A PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O LA INSERSIÓ LABORAL PER A L'ANY 2022.

AJUDES DIRIGIDES A ENTITAS LOCALS PER A PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O LA INSERSIÓ LABORAL PER A L'ANY 2022.

NOTA INFORMATIVA

Conforme a la normativa general i, en concret, l'article 16. 1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions: “Les quantitats degudes a la Hisenda Pública de la Generalitat reportaran interessos de demora des de l'endemà al del seu venciment”.

Per tant, es procedirà al cobrament dels interessos de demora en aquelles subvencions a les quals  l'entitat beneficiària renuncie o retorne per no realitzar l'objecte de la subvenció, o bé per haver-se iniciat un procediment de reintegrament.

En el DOGV número 9261 de data 21.01.2022 és va publicar la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual és convoquen ajudes econòmiques dirigides a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes o la inserció laboral dels dones per a l'exercici 2022.

 Bases convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2019/11/08/pdf/2019_10534.pdf

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/01/21/pdf/2022_413.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/01/21/pdf/2022_449.pdf

Resolució de concessió: https://dogv.gva.es/datos/2022/10/06/pdf/2022_9046.pdf 

Els programes subvencionats es regeixen pel règim de pagaments anticipat establit en l'article 44. 1. d) 2n de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022: Quan vagen dirigides al finançament de programes d'actuació i activitats de serveis socials especialitzats, inclosos els programes relatius a l'execució de mesures judicials, els programes de promoció dels drets de la infància i participació infantil, els programes de prevenció, protecció i inserció de persones menors d'edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció i els programes dirigits a la promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la prevenció de la violència de gènere, podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import.

En qualsevol cas, les persones i entitats que resulten beneficiàries de les subvencions de naturalesa corrent recollides en els apartats anteriors, durant el mes de gener de l'exercici següent, hauran de justificar les despeses objecte de la subvenció que hagen sigut finançats amb els imports realment percebuts, moment a partir del qual es procedirà a la liquidació d'aquesta, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l'exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació fora insuficient.

Enllaç per a la justificació: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19028&version=amp (seleccionar expedient al qual s'aporta la documentació)

AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS EN DONES EN SITUACIÓ DE RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL 2022.

AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS EN DONES EN SITUACIÓ DE RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL 2022.

NOTA INFORMATIVA

Conforme a la normativa general i, en concret, l'article 16. 1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions: “Les quantitats degudes a la Hisenda Pública de la Generalitat reportaran interessos de demora des de l'endemà al del seu venciment”.

Per tant, es procedirà al cobrament dels interessos de demora en aquelles subvencions a les quals  l'entitat beneficiària renuncie o retorne per no realitzar l'objecte de la subvenció, o bé per haver-se iniciat un procediment de reintegrament.

En el DOGV número 9244 de data 28.12.2021 es va publicar la Resolució de 22 d'1 desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les ajudes per al desenvolupament de programes serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social.

Bases de la convocatòria: https://inclusio.gva.es/documents/372724122/372800630/Bases.pdf/0b205015-76db-4df9-9ba1-489ba0247c51

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2021/12/28/pdf/2021_12925.pdf

Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2021/12/28/pdf/2021_12946.pdf

Requeriment d'Esmena (publicada el dia 23 de març de 2022)

Mitjançant Resolució de 22 de desembre 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives és van convocar els ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació o risc d'exclusió social, per a l'exercici 2022 (DOGV núm.9244/28.12.2021). Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades els mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que és relacionen en els annexos I, II i III.

A aquest efecte i conforme al qual s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Publiques, és concedeix als entitats que és relacionen en els annexos indicats, el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà en aquesta publicació (dones del 24 de març fins al 7 d'abril del 2022, els dos inclusivament), per a esmenar la falta o aportar la documentació requerida, indicant que si no s'efectua l'esmena en aquest termini se li tindrà desistida la seua sol·licitud.

La documentació requerida és presentarà telemàticament en el "Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" en el següent enllaç, seleccionant el codi d'expediente que apareix en el llistat i que comença amb els sigles BSPRMJ:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19028&version=amp

Anexo I: Alicante

Anexo II: Castelló

Anexo III: València

Resolució de concessió: https://dogv.gva.es/datos/2022/08/23/pdf/2022_7749.pdf

JUSTIFICACIÓ TÈCNICA

JUSTIFICACIÓ TÈCNICA

DECRETO 178/2021, del Consell, de 5 de noviembre, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos para el desarrollo del proyecto «Bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos menores de 14 años»

Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de presentar una memòria tècnica abans del 15 de febrer de 2022.

Segons el DECRET 178/2021, del Consell, de 5 de novembre, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions als ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys», en el seu Article 8. Obligacions de les entitats beneficiàries s'estableix que les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de presentar una memòria tècnica abans del 15 de febrer de 2022. La justificació s'ha de presentar, encara que no s'hagen iniciat les activitats i qualsevol modificació haurà de reflectir-se en l'annex V.

Adjuntem l'enllaç per a la presentació de la justificació de la memòria tècnica de febrer:

Requeriment d'esmena de la convocatòria de concessió directa de subvencions als ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys», per a l'exercici 2021 (publicat el dia 12 de novembre 2021)

Requeriment d'esmena de la convocatòria de concessió directa de subvencions als ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys», per a l'exercici 2021 (publicat el dia 12 de novembre 2021)

Per DECRET 178/2021, del Consell, de 5 de novembre, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions als ajuntaments per al desenvolupament del projecte «Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys»,(DOGV núm. *Num. 9214 / 12.11.2021). Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades les mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que es relacionen en els Annexos I, I I III.

 

A aquest efecte i conforme al que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, es concedeix a les entitats que es relacionen en els annexos indicats, el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà a aquesta publicació (des del 3 al 20 de desembre de 2021, tots dos inclusivament), per a esmenar la falta o aportar la documentació requerida, indicant que si no s'efectua l'esmena en aquest termini se li tindrà desistida de la seua sol·licitud.

 

La documentació requerida es presentarà telemàticament en el "Tràmit per a l'esmena o aportació de documentació en la convocatòria d'ajudes per al desenvolupament del projecte "Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys" inclòs en el marc del Pla Corresponsables de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat en el següent enllaç, seleccionant el codi d'expedient que apareix en el llistat i el nom de l'ajuntament:

 

Annex I: Llistat d´Alacant

Annex II: Llistat de Castelló

Annex III: Llistat de València

LOGOS
Blanco y negro

 

ENLLAÇ A LA PÀGINA WEB DEL MINISTERI

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES, EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2021.

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE FOMENTEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O L'ASSOCIACIONISME DE DONES, EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2021.

En el DOGV número 9186 de data 01.10.2021 s'ha publicat la Resolució de 8 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les subvencions per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, en la Comunitat Valenciana.
 

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana 2021.

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana 2021.

En el DOGV número 8985 de data 29.12.2020 s'ha publicat la Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.

Ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social 2021.

Ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social 2021.

En el DOGV número 8984 de data 28.12.2020 s'ha publicat la Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes per al desenvolupament de programes serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social.

AJUDES PER ENTITATS LOCALS IGUALTAT/INSERCIÓ LABORAL – 2020

AJUDES PER ENTITATS LOCALS IGUALTAT/INSERCIÓ LABORAL – 2020

En el DOGV número 8827 de data 04.06.2020 s'ha publicat Resolució de 29 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen ajudes econòmiques dirigides a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones per a l'exercici 2020.

Bases

Convocatòria 2020

Extracte 2020

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana 2020.

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana 2020.

En el DOGV número 8709 de data 02.01.2020 s'ha publicat la Resolució de 23 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.

Ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social 2020.

Ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social 2020.

En el DOGV número 8705 de data 26.12.2019 s'ha publicat la Resolució de 17 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les ajudes per al desenvolupament de programes serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social.

AJUDES PER ENTITAS LOCALS IGUALTAT/INSERCIÓ LABORAL - 2019

AJUDES PER ENTITAS LOCALS IGUALTAT/INSERCIÓ LABORAL - 2019

En el DOGV número 8673 de data 08.11.2019 s'ha publicat ORDRE 10/2019, de 31 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores que regiran el procediment de concessió d'ajudes econòmiques destinades a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones, i la seua convocatòria per a l'exercici 2019.

Bases

Convocatòria 2019

Extracte 2019

Enllaç PROP: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20466&version=amp

 

     Subsanació

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i examinades les mateixes, s'observen errors o falta de documentació en els expedients que es relacionen en els annexos I, II i III.

A aquest efecte i conforme al que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, declarada la urgència del procediment per raons d'interès públic, es concedeix a les entitats que es relacionen en els annexos indicats, el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà a aquesta publicació (des del 29 de novembre fins al 5 de desembre, tots dos inclosos), per a esmenar la falta o aportar la documentació requerida, indicant que si no s'efectua l'esmena en aquest termini, se li tindrà desistida de la seua sol·licitud.

La documentació requerida es presentarà telemàticament en el

• Tràmit per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

seleccionant el codi d'expedient que apareix en el llistat i que comença amb les sigles *DONAEL.

• Annex I: Llistat Alacant

• Annex II: Llistat Castelló

Annex III: Llistat València

 

 

Subvencions per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social 2019.

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana 2019.

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana 2019.

En el DOGV número 8450 de data 24.12.2018 s'ha publicat la Resolució de 14 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i hòmens i/o l'associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.