CONSELL VALENCIÀ DE LES DONES

CONSELL VALENCIÀ DE LES DONES

Definició

El Consell Valencià de les Dones, és un òrgan col·legiat de naturalesa participativa, amb caràcter consultiu i assessor, adscrit orgànicament a la Conselleria competent en igualtat d'oportunitats de dones i homes i funcionalment a la Direcció General competent en igualtat d'oportunitats de dons i homes.

Fins

Els fins del Consell Valencià de les Dones són:

 • Oferir una via per a la participació dels dones en els polítiques d'igualtat de la Generalitat Valenciana.
 • Reflectir la pluralitat i diversitat dels diferents col·lectius de dons.
 • La defensa i promoció de la igualtat, així com dels drets i interessos dels dones amb l'obligació i compromís de les integrants del Consell Valencià de les Dones a treballar pel progrés cap a una societat més justa i igualitària.

Funcions

 • Servir de via de participació activa de les entitats de dones de la Comunitat Valenciana en les polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració autonòmica valenciana, així com representar davant l'administració els interessos de les organitzacions de dones valencianes.
 • Difondre el valor de la igualtat de gènere en la societat valenciana, defensar els drets i interessos de les dones, així com enfortir el moviment associatiu i la coordinació entre les entitats de dones per a la consecució dels seus objectius comuns.
 • Vetlar per aconseguir la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques autonòmiques.
 • Col.laborar amb els diferents col.lectius i organitzacions relacionats amb la igualtat d'oportunitats dins i fora de la Comunitat Valenciana, així com fomentar la interrelació amb els òrgans locals de participació en relació amb la igualtat d'oportunitats de dones i homes i potenciar la col.laboració amb altres ens d'anàloga naturalesa i finalitats  d'altres comunitats autònomes i de l'Administració general de l'estat.
 • Proposar a la direcció general competent en igualtat d'oportunitats de dones i homes les mesures que s'estimen necessàries per al compliment dels objectius d'aquesta.
 • Conéixer la memòria sobre gestió i funcionament de la direcció general competent en igualtat d'oportunitats de dones i homes.
 • Proposar a la direcció general competent en igualtat d'oportunitats de dones i homes totes les mesures que es consideren convenients en matèria de promoció i foment de la igualtat de tots dos sexes i de la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social.
 • Informar els projectes normatius que la Generalitat promoga en matèria de dones o igualtat d'oportunitats entre dones i homes, quan l'òrgan tramitador del projecte el sol.licite. Els informes del Consell Valencià de les Dones seran de caràcter facultatiu i no vinculant.
 • Elaborar tots els informes que considere convenients amb vista a la millora de la situació de les dones de la Comunitat Valenciana i de la sensibilització social en aquesta matèria.
 • Vetlar per l'increment de la participació de les dones en els òrgans de govern i en els processos de presa de decisions, tant en l'àmbit públic com privat.
 • Proposar la realització d'activitats, jornades i campanyes que facen visibles les aportacions de les dones a la societat.
 • Qualssevol altres que hi siguen atribuïdes.

Normativa i composició