Resposta als dubtes més habituals que pugues tindre

Resposta als dubtes més habituals que pugues tindre

A continuació s'exposen una sèrie de preguntes amb repostes que poden ajudar-te a aclarir determinades situacions. No obstant això, cada situació requerix d'un assessorament personalitzat.

1-Quines conseqüències jurídiques té que jo canvie de lloc de residència en un procés de separació?

Abans que res, convé saber que no hi ha el delicte d'abandó de la llar. Pots deixar el domicili habitual en què vivies amb la teua parella i anar-te'n a viure on vullgues, sempre que en el termini de 30 dies presentes la seua demanda o sol·licitud davant el jutjat.

Si s'han presentat ja les mesures provisionals anteriors a la demanda que acorden la teua separació, i decidixes canviar de població, hauràs de posar-ho en coneixement dell jutge o a la jutgessa en el moment en què es produïsca la vista principal del juí. Este trasllat provocarà sempre un canvi als efectes del règim de visites i estada dels teus fills i filles, que haurà de ser tingut en compte perquè es dictamine l'oportú.

2-En un procés de separació, qui es quedarà al domicili familiar?

Si hi ha fills i filles en comú i a la víctima li atribuïxen la guarda i custòdia d'estos, a la víctima; en cas de no haver fills i filles en comú, a qui tinga la titularitat de la vivenda i, si és d'ambdós, normalment a la víctima.

3-Què succeïx si la vivenda està llogada a nom de l'agressor?

Si hi ha fills i filles en comú a qui s'atribuïsca la guarda i custòdia. Si al contrari no hi ha fills i filles en comú, segons la titularitat de l'arrendament de la vivenda el jutge o la jutgessa determinaran si s'atribuïx a l'agressor o la víctima.

4- Puc canviar de centre escolar als xiquets?

En la llei es preveu el dret a una escolarització immediata si com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere s'ha de canviar de domicili.

5- Poden ocultar les dades del meu domicili perquè ell no em trobe?

Sí, sol·licitant que s'oculten les teues dades en el padró municipal.

7- Com arreplegarà els seus efectes de la casa l'agressor? I si sóc jo la que ha d'abandonar el domicili?

El jutjat oficiarà perquè les forces i cossos de seguretat acompanyen fins al domicili, en ambdós casos, tant a l'agressor com a la víctima.

8-Fa dies que la meua parella es va anar de casa després de tindre una discussió, tinc por que torne, puc canviar el pany?

No, cal sol·licitar-ho judicialment.

9-Què he de fer per a sol·licitar el torn d'ofici del Col·legi d'Advocats?

Si vols beneficiar-te de la justícia gratuïta has de posar-te en contacte amb el Col·legi d'Advocats més pròxim a la població en què vius. Hauràs de sol·licitar assistència jurídica gratuïta per tal que t'assignen advocat o advocada i procurador o procuradora del torn d'ofici. El Servici d'Orientació Jurídica del Col·legi d'Advocats t'informarà de quantes qüestions afecten el teu procés de separació i et demanarà que acredites que no tens els mitjans suficients per a poder contractar, per tu mateixa, els servicis sol·licitats.

Els requisits necessaris per a poder sol·licitar la justícia gratuïta són:

-Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) o passaport del sol·licitant. En cas de ser estranger, de la targeta o permís de residència.

- Certificat de fe de vida i estat expedit pel registre civil corresponent.

-Certificat d'empadronament del sol·licitant i de la resta de persones amb els quals convisca.

-Certificat de la vida laboral expedit pel Ministeri de Treball i Seguretat Social.

-Fotocòpia de les tres últimes nòmines.

-Certificat de liquidació de l'IRPF i del Patrimoni, en el cas de no haver-se realitzat certificat negatiu.

-Certificat de l'INEM, de període de desocupació i percepció de subsidis i fotocòpia de la targeta de demanda d'ocupació.

-Certificat de l'INSS i/o de l'organisme competent de la comunitat autònoma del qual s'estiga percebent pensió.

-Certificat acreditatiu del pagament d'impostos locals.

-Certificat del Registre d'Índexs del Registre de la Propietat, acreditatiu de la titularitat de béns immobles i/o fotocòpia dels títols de propietat de béns immobles no inscrits.

-Si és el cas, fotocòpia del contracte d'arrendament de la vivenda habitual i fotocòpia de l'últim rebut bancari acreditatiu del pagament del dit arrendament.

-Certificats de depòsits i de saldos en comptes corrents o llibretes d'estalvi, participacions en fons d'inversió o certificats negatius, si és el cas.

-Fotocòpia de la denúncia o denúncies formulades quan la sol·licitud es formule basant-se en maltractaments o qualsevol supòsit de violència domèstica.

-Fotocòpia de la sentència de separació o divorci i, si és el cas, del conveni regulador quan la sol·licitud es formule en l'àmbit del dret de família.

-Fotocòpia del document, sentència o títol que es pretén executar.

10-Si necessite un advocat o advocada d'ofici, me'l concediran si el meu marit guanya molts diners?

Quan sol·licites advocat o advocada del torn d'ofici, només es tenen en compte els mateixos ingressos per a valorar si tens dret o no a justícia gratuïta.

11- Si em vaig de casa perquè estic sent maltractada, ell em pot denunciar per abandó de la llar?

El delicte d'abandó de la llar no existix. Tan sols hi ha el delicte d'abandó de família si deixes de prestar l'assistència necessària als teus fills i o filles. Tens dret a deixar ta casa sense que es considere abandó de família.

No obstant això, has de presentar, com més prompte millor, la demanda de separació o mesures prèvies en el jutjat de primera instància o de família del teu domicili. També seria aconsellable que presentares denúncia, en què indicares els maltractaments patits, com anteriorment s'ha descrit.

12-M'ha dit que si em separe em lleva els meus fillso filles

La guarda i custòdia dels fills i filles menors la determina el o la jutge. No obstant això, en cas d'hòmens agressius, el jutge o jutgessa sol considerar més adequada la convivència dels menors amb la mare, ja que prima l'interés i benestar dels menors.

13-Què puc fer si els meus fills o filles s'han quedat a casa amb ell, ja que jo he hagut d'abandonar la casa precipitadament?

Si has eixit de casa i no has pogut emportar-te els teus fills i filles, sol·licita al jutjat una orde de protecció. Així es determinarà de forma immediata la guarda i custòdia dels menors, l'ús i gaudi de la vivenda, pensió d'aliments i el règim de visites.

14-No tinc recursos econòmics per afrontar la nova situació

Quan sol·licites l'orde de protecció, a través del teu advocat o advocada demana que s'incloga la necessitat d'ajuda social i/o econòmica, o sol·licita ajuda als servicis socials del teu municipi, de manera que açò mai no puga ser motiu per a tornar amb l'agressor. Posa't en contacte immediatament amb el Centre Dona 24 Hores més pròxim i telefona al 900 58 08 88.

15-M'espanta separar-me perquè ja ho vaig intentar i ell em perseguia per totes les bandes

A través de l'orde de protecció, el o la jutge pot prohibir al teu agressor que s'acoste a tu o als teus familiars o persones que es determine, si es considera que hi ha situació de risc, per mitjà d'una mesura d'allunyament de l'agressor a la víctima, així com que es comunique amb tu per qualsevol via. Així evitaràs amenaces.

No obstant això, tingues en compte que no perquè ho sol·licites necessàriament s'acordarà, ja que si el o la jutge no tenen constància de la situació de risc i maltractament habitual, hi ha la possibilitat que no s'adopte esta mesura de protecció.

Per açò, és molt important que en interposar la denúncia especifiques des de quan patixes maltractaments i portes testimonis a qui els conste, així com la situació de risc que vius en eixe moment.

Si et perseguix i et molesta has de denunciar estos fets sempre que calga i telefonar la policia si et trobes en situacions compromeses (tel.: 112 i al núm. 900 58 08 88)

Si et concedixen l'orde de protecció i/o l'orde d'allunyament tens dret a sol·licitar un dispositiu de teleassistència, que pots portar amb tu en tot moment i activar-lo si et veus en perill, i contactaràs així amb els servicis d'assistència.

En el moment d'obtindre l'orde de protecció i/o l'orde d'allunyament t'informaran de com sol·licitar-lo.

16- Pot vindre a casa a veure els nostres fills i filles si jo no hi estic?

No, si en l'orde de protecció s'arreplega la prohibició d'acostar-se al domicili de la víctima.

17- Si em telefona què faig?

Si es va acordar la prohibició de comunicació en l'orde de protecció cal comunicar-ho als cossos i les forces de seguretat, o al jutjat de guàrdia perquè es considera trencament de la condemna.

18-Puc canviar el pany perquè el meu agressor no entre a casa?

Legalment no pots canviar el pany del vostre domicili fins que el jutge o la jutgessa adopte mesures en què t'atribuïsca l'ús del domicili familiar.

Si corres perill sol·licita una orde d'allunyament de l'agressor.

Si el teu marit canvia el pany del vostre domicili o t'expulsa de la llar, pots interposar denúncia (art. 620 del Codi Penal).

19- Sóc estrangera i no estic a Espanya en situació legal, si el denuncie m'extradixen?

Si hi ha dictada una sentència condemnatòria que et reconeix com a víctima de violència de gènere, pots sol·licitar autorització de residència temporal per raons humanitàries davant de la subdelegació de govern de cada província.

20-El meu home, després de la separació, no em passa la pensió d'aliments

En este cas, has de plantejar que s'execute la sentència de separació o les mesures provisionals, perquè el jutjat obligue el teu marit o company a pagar la pensió, i pot embargar-li els béns o la nòmina, si és necessari. A més, el Codi Penal assenyala com a delicte d'abandó de família l'impagament de pensions, per la qual cosa pots denunciar el pare dels teus fills per estos fets, si es produïx l'impagament en dos mesos consecutius o quatre alterns.

A més, si reunixes determinats requisits tens accés al Fons de Garantia de Pensions que establix la llei. 

21 -Què he de fer si els meus fills o filles també reben maltractaments per part de la meua parella?

Si tens fills o filles menors que patixen una situació de maltractament per part de la teua parella, has d'interposar denúncia perquè s'adopten al jutjat les mesures urgents perquè se't concedisca la guarda i custòdia dels menors i s'establisca l'obligació del pagament d'una pensió d'aliments per la seua banda. Els maltractaments a menors són un delicte.

22-Tinc el temor que faça mal els nostres fills si se'ls porta amb ell, què puc fer?

Sol·licitar que el règim de visites es duga a terme per mitjà del punt de trobada familiar.

23-No tinc familiars ni amics i hi ha una orde d'allunyament, on podem realitzar les entregues i arreplegues dels i de les menors?

Per mitjà de petició al jutjat que es complisca en un punt de trobada familiar.

24-A conseqüència de l'orde d'allunyament, he decidit canviar de domicili i província, tenim un fill en comú i mesures civils ja adoptades, necessite autorització del pare?

Cal posar-ho en coneixement del jutjat competent per a regularitzar la nova situació.

25-Si no vull que el pare conega el meu nou domicili, com es poden acordar les visites amb el o la menor?

Has de sol·licitar que estes es realitzen en un punt de trobada familiar.

26-Tinc una orde d'allunyament amb mesures civils i els meus fills i filles no volen veure son pare. Em puc negar a entregar-li'ls?

L'orde s' adopta només davant de la víctima, pel que fa als i les menors s'ha de complir amb el que establix la sentència judicial. Si el compliment d'estes mesures perjudica els i les menors, s'haurà de sol·licitar judicialment una modificació d'estes.

27- Si denuncie em llevaran els meus fills?

No, recorda que és el jutge qui determina amb qui han de romandre, i pensa en el millor interés dels i les menors.

28- He sigut víctima d'agressions sexuals, què faig?

Acudir a l'hospital més pròxim i des d'allí activaran el protocol d'actuació. També pots telefonar al 900 58 08 88 perquè t'assessoren i acompanyen.

29 - M'ha pegat la meua parella, estic tancada en una habitació, tinc molta por, què faig?

Telefonar als números d'emergències: 112, 900 58 08 88, 091, 016

30- Després de la denúncia, què succeirà a l'agressor?

Si els cossos i forces de seguretat consideren, després de la valoració de la víctima, que hi ha risc per a esta, el detindran i el posaran a disposició judicial per a la celebració d'un juí ràpid.

31- Si denuncie l'agressor, li constaran antecedents penals?

Si hi ha sentència condemnatòria, sí que constaran antecedents penals

32- Ja he denunciat i m'han citat a juí però no vull declarar contra l'agressor, puc fer-ho?   

Pots acollir-te al teu dret de no declarar. No obstant això, independentment de la teua declaració hi ha la possibilitat que el Ministeri Fiscal continue d'ofici amb les actuacions pertinents.

33- Si un home maltracta la seua dona, és que està malalt?

Este és un dels mites més habituals, ja que es justifiquen els agressors a través de la malaltia mental, i s'intenta així una explicació davant d'estes situacions tan indignes. Una persona amb malaltia mental pot tindre al·lucinacions o deliris que li poden portar a comportaments violents, però esta violència no seria selectiva únicament cap a la seua parella.

34- El meu nóvio és molt zelós, és perquè em vol molt?

Els zels provoquen un estat d'ansietat molt elevada per la por de perdre algú que segons ell li pertany.

Si no et permet portar la roba que t'agrada, si no li agrada que isques amb les teues amigues i amics, si vol saber en tot moment on estàs i amb qui, etc., això no és que et vullga molt sinó possibles indicadors d'una situació de violència.