El dret a la informació

El dret a la informació

Comprén el dret a rebre informació i assessorament sobre les matèries següents:

  1. Les mesures que la mateixa llei preveu amb la finalitat de donar protecció a les dones víctimes de violència de gènere i masclista.
  2. Els drets i les ajudes que la llei reconeix a favor seu.
  3. Els recursos d'atenció, emergència, suport i recuperació integral i la forma d'accés a estos.
  4. Per a garantir que totes les dones tinguen accés de manera efectiva a esta informació, ha de prestar-se tenint en consideració les circumstàncies personals i socials de les destinatàries.

Així, s'han d'utilitzar els mitjans necessaris per a assegurar que la informació és accessible i comprensible per a dones amb discapacitat, per a dones immigrants i per a aquelles que, per qualsevol motiu, tinguen més dificultat per a accedir a la informació.