Altres drets

Altres drets

Les dones que han patit una situació de violència de gènere també són titulars d'altres drets:

 

 1. Dret a ser part en el procediment penal: l'oferiment d'accions

En el moment de presentar la denúncia i en la seua primera compareixença al jutjat, la víctima ha de ser informada del seu dret a mostrar-se part en el procediment penal. L'exercici d'este dret, que suposa la intervenció activa de la dona víctima de violència de gènere en el procediment judicial que es tramita, després de la seua denúncia, i l'exercici de l'acció penal i, si és el cas, de l'acció civil, es realitza a través de la seua personació en les actuacions penals com a acusació particular. Per a això ha de nomenar un advocat o advocada en defensa dels seus interessos i un procurador o procuradora per a la seua representació.

La designació d'estos professionals pot realitzar-se per lliure elecció de la víctima o a través del torn d'ofici especial de violència de gènere.

En este últim cas, l'assistència i representació seran gratuïtes si es concedix a la dona el benefici de justícia gratuïta.

La personació i consegüent condició de part" en el procediment penal comporta que la víctima, a través del seu advocat o advocada, pot proposar diligències de prova, intervindre en la seua pràctica, i conéixer totes les resolucions que es dicten durant la tramitació del procés, i si no està d'acord podrà presentar els recursos que procedisquen.

Així mateix, com a acusació particular, la víctima podrà sol·licitar la condemna de l'agressor i una indemnització per les lesions, danys i perjuís patits.

El Ministeri Fiscal té encomanada la defensa dels interessos de les víctimes i perjudicats en els procediments penals. Si arriba a la convicció que s'ha comés un delicte, dirigirà l'acusació contra qui considere responsable, independentment que la víctima s'haja personat o no en el procediment penal. Si no arriba a esta convicció, no formularà l'acusació o podrà sol·licitar l'arxivament del procediment, per exemple si considera que no hi ha suficients proves dels fets.

 1. Dret a la restitució de la cosa, reparació del dany i indemnització del perjuí causat

En la sentència que es dicte en el procediment penal i sempre que esta siga condemnatòria, a més de la sanció que, si és el cas, s'impose al culpable, es fixaran les responsabilitats civils que este ha d'abonar a la víctima pels danys físics, psicològics o morals causats pel delicte.

Si ho desitja, la víctima pot reservar-se el dret a exercir l'acció civil en un procediment distint davant dels jutjats de l'orde civil, de manera que en el procediment penal no s'exercirà l'acció civil. També pot renunciar a qualsevol reclamació que li puga correspondre en este sentit.

 1. Dret a rebre informació sobre les actuacions judicials

La víctima, encara que no exercisca el seu dret a intervindre en el procés penal, ha de ser informada del seu paper en este i de l'abast, desenrotllament i la marxa del procediment; així:

 •  Té dret que se li facilite informació sobre l'estat de les actuacions judicials, a examinar-les, així com que se li expedisquen còpies i testimonis. (Art. 234 de la Llei Orgànica del Poder Judicial)
 • Ha de ser-li comunicada qualsevol resolució que puga afectar la seua seguretat, així l'orde de protecció, l'adopció o modificació d'altres mesures cautelars, les actuacions que acorden la presó o llibertat provisional de l'imputat i la situació penitenciària de l'agressor. (Arts. 109, 506.3, 544 bis i ter de la Llei d'Enjudiciament Criminal)
 • Ha de ser informada del lloc i data de celebració del juí oral. (Arts. 785.3, 962 i 966 de la Llei d'Enjudiciament Criminal)
 • Ha de notificar-se-li la sentència, tant d'instància, com si és el cas, la que resolga el recurs d'apel·lació. (Arts. 270 de la Llei Orgànica del Poder Judicial; 789.4, 792.2, 973.2 i 976.3 de la Llei d'Enjudiciament Criminal).
 1. Dret a la protecció de la dignitat i intimitat de la víctima en el marc dels procediments relacionats amb la violència de gènere

La Llei Integral preveu mesures específiques de protecció de la dignitat i intimitat de la víctima.

D'una banda, s'establix que les dades personals d'esta, dels seus descendents i les persones que estiguen sota la seua guarda o custòdia tinguen caràcter reservat.

La reserva del nou domicili, centre de treball o col·legis dels fills o filles no sols preserven la intimitat de la víctima sinó que, a més, és un instrument important per a la seua seguretat, per a evitar que estes dades puguen arribar a coneixement de l'imputat.

Amb esta mateixa finalitat, el model de sol·licitud de l'orde de protecció disposa que la víctima pot indicar un domicili o telèfon d'una tercera persona a qui la policia o el jutjat podran fer arribar les comunicacions o notificacions.

Així mateix, el jutjat pot acordar, d'ofici o a instància de lamateixa víctima o del Ministeri Fiscal, que les actuacions judicials no siguen públiques i que les vistes se celebren a porta tancada.

 1. Dret a accedir a les ajudes econòmiques previstes per a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual

Sempre que es complisquen els requisits que establix la llei, les dones víctimes de violència de gènere que hagen patit lesions que comporten situació d'incapacitat per temps superior a 6 mesos, o que determinen la declaració d'incapacitat permanent, parcial o total, o aquelles que hagen sigut víctimes d'un delicte contra la llibertat sexual i hagen rebut tractament psicològic, poden accedir a les ajudes econòmiques previstes en la Llei 35/1995, d'11 de desembre, d'Ajudes i Assistència a les Víctimes de Delictes Violents i contra la Llibertat Sexual.

 1. Dret a autorització de residència temporal per raons humanitàries

Les dones estrangeres víctimes de delictes relacionats amb la violència de gènere que es troben en situació irregular a Espanya, podran obtindre autorització de residència temporal per raons humanitàries, sempre que haguera recaigut sentència per la comesa d'un delicte de violència de gènere en què s'acredite la seua condició de víctimes.

A més, podran presentar la sol·licitud de la dita autorització de residència des del moment que s'haguera dictat a favor seu una orde judicial de protecció, i es deixarà, si és el cas, en suspens, el procediment administratiu sancionador que poguera estar-se tramitant en relació amb la dita situació irregular.

Esta residència temporal tindrà una vigència d'un any i no comporta autorització per a treballar. L'autorització per a treballar es podrà sol·licitar de manera simultània amb la sol·licitud d'autorització de residència per circumstàncies excepcionals o bé durant el període de vigència d'esta.

 1. Dret a autorització de residència independent dels familiars reagrupats

Si la dona víctima de violència de gènere és titular d'una autorització de residència temporal per reagrupació familiar vinculada a l'autorització de residència del seu cònjuge agressor, podrà sol·licitar i obtindre una autorització de residència temporal independent, una vegada dictada a favor seu una orde judicial de protecció.

 1. Dret a l'escolarització immediata dels fills en cas de canvi de residència per causa de violència de gènere

Els fills de les víctimes de violència de gènere que estiguen afectats per un canvi de residència derivada dels actes de violència de gènere, tenen dret a la seua escolarització immediata en el seu nou lloc de residència.

 1. Concessió de la condició de refugiada

Podrà obtindre la condició de refugiada la dona estrangera que fuja del seu país d'origen a causa d'un temor fonamentat a patir persecució per motius de gènere.

 1. Tramitació urgent del procediment de reconeixement de bestretes del Fons de Garantia del Pagament d'Aliments

Tenen la condició de persones beneficiàries de les bestretes del Fons de Garantia del Pagament d'Aliments, gestionat per la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Economia i Hisenda, els fills i les filles menors d'edat titulars d'un dret d'aliments judicialment reconegut i impagat, que formen part d'una unitat familiar i que els seus recursos i ingressos econòmics, computats anualment i per tots els seus conceptes, no superen la quantitat resultant de multiplicar la quantia anual de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), vigent en el moment de la sol·licitud de la bestreta, pel coeficient que corresponga en funció del nombre de fills i filles menors que integren la unitat familiar.

Les persones beneficiàries tenen dret a la bestreta de la quantitat mensual determinada judicialment en concepte de pagament d'aliments, amb el límit de 100 euros mensuals, que es podrà percebre durant un termini màxim de díhuit mesos.

El procediment per al reconeixement de la bestreta es tramitarà amb caràcter urgent quan la persona que ostente la guarda i custòdia del menor siga víctima de violència de gènere.

A estos efectes, haurà d'acreditar-se la condició de víctima de violència de gènere per qualsevol dels mitjans següents: a través de la sentència condemnatòria; a través de la resolució judicial que haguera acordat, com a mesura cautelar per a la protecció de la víctima, la prohibició d'aproximació o la presó provisional de l'inculpat; a través de l'orde de protecció a favor de la víctima i, excepcionalment, a través de l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere fins que es dicte l'orde de protecció.

En el procediment d'urgència el termini màxim per a resoldre i notificar a la persona sol·licitant la resolució de la sol·licitud serà de dos mesos.