El dret a l'assistència social integral

El dret a l'assistència social integral

Per a fer real el seu dret a l'assistència social integral, les dones víctimes de violència de gènere i masclista i els seus fills i filles menors tenen dret a servicis socials de:

  • atenció

  • emergència

  • suport i acollida

  • recuperació integral

 

La finalitat d'estos servicis és donar cobertura a les necessitats derivades de la situació de violència en què es trobava la víctima abans de patir-la o, almenys, pal·liar els seus efectes.

 

A través d'estos servicis es fa possible que les dones:

  • reben assessorament sobre les actuacions que poden emprendre i els seus drets.

  • coneguen els servicis a què poden dirigir-se per a demanar assistència material, mèdica, psicològica i social.

  • accedisquen als diferents recursos d'allotjament (emergència, acollida temporal, centres tutelats, etc.) en els quals està garantida la seua seguretat i cobertes les necessitats bàsiques.

  • recuperen la seua salut.

  • aconseguisquen la seua formació, inserció o reinserció laboral, i reben suport psicosocial al llarg de tot l'itinerari de recuperació integral.

 

El dret a l'assistència social integral es reconeix també als menors que viuen en entorns familiars on hi ha violència de gènere i masclista.

Els servicis socials han de disposar d'un nombre suficient de places previstes per als fills i les filles, i personal amb formació específica en la seua atenció, per tal de previndre i evitar eficaçment les situacions que puguen comportar-los danys psíquics i físics.