Dret a l'assistència jurídica gratuïta

Dret a l'assistència jurídica gratuïta

La Llei Integral reconeix totes les dones víctimes de violència de gènere l'assistència jurídica immediata i gratuïta en tots els procediments, tant judicials com administratius, que tinguen relació amb la situació de violència, inclús per a formular la denúncia.

És molt important que abans d'interposar la denúncia s'obtinga informació de les conseqüències que comporta el procediment jurídic que s'inicia, així com sol·licitar l'assistència d'un/a advocat/a de torn de violència que t'assistisca per a la interposició de la denúncia.

L'assistència jurídica per a les dones maltractades, amb independència dels seus recursos econòmics, es troba regulada en l'apartat g) de l'article 2 de la Llei de Justícia Gratuïta, a l'establir:

"g) Amb independència de l'existència de recursos per a litigar, es reconeix el dret d'assistència jurídica gratuïta, que se'ls prestarà immediatament, a les víctimes de violència de gènere, de terrorisme i de tracta de sers humans en aquells processos que tinguen vinculació, deriven o siguen conseqüència de la seua condició de víctimes, així com als menors d'edat i les persones amb discapacitat psíquica quan siguen víctimes de situacions d'abús o maltractament."

La condició de víctima de violència de gènere, que és indispensable en l'assistència jurídica per a les dones maltractades, s'adquirirà quan la dona demostre que s'ha iniciat un procediment penal, i ho podrà acreditar de les formes següents:

  • Per mitjà de la denúncia que s'haja realitzat.

  • Per mitjà de la interposició d'una querella.

  • Amb l'orde de protecció.

  • Amb la sentència condemnatòria.

Esta condició es mantindrà mentres estiga en vigor el procediment penal, o quan després del final del procediment, s'haguera dictat una sentència condemnatòria.

D'altra banda, i en els distints processos que puguen iniciar-se com a conseqüència de la condició de víctima dels delictes mencionats en la lletra g, i, en especial, en els de violència de gènere, haurà de ser el mateix advocat el que assistisca a aquella víctima, sempre que amb això es garantisca degudament el seu dret de defensa.

Es perd en els casos en què s'arxive la causa penal, es produïsca el sobreseïment, o en els casos en què es dicte una sentència absolutòria, no obstant això i és important, encara que es perda el benefici de justifica gratuïta no es tindrà obligació d'abonar el cost de les prestacions disfrutades gratuïtament fins a eixe moment.

La defensa dels interessos de la víctima, en tots els processos que siga necessari tramitar, es realitza pel mateix advocat/a pertanyent al Torn d'Ofici Especial de Violència de Gènere.

A més de la defensa i representació gratuïtes per advocat/a i procurador/a en els procediments judicials i administratius, el dret a l'assistència jurídica gratuïta comprén les prestacions següents:

  • Assessorament i orientació gratuïts previs al procés.
  • Inserció gratuïta d’anuncis o edictes en periòdics oficials.
  • Exempció del pagament de depòsits necessaris per a interposar recursos.
  • Assistència pericial gratuïta.
  • Obtenció gratuïta o reducció del 80% dels drets aranzelaris dels documents notarials.