Dret a sol·licitar una orde de protecció

Dret a sol·licitar una orde de protecció

 

L'orde de protecció és un estatut integral de protecció per a les víctimes a través d'un procediment senzill i ràpid.

Així com davant de la resolució judicial el jutjat reconeix l'existència d'una situació objectiva de risc per a la víctima i ordena la seua protecció durant la tramitació del procediment penal, amb l'orde de protecció s'acredita la condició de víctima de violència de gènere que produïx el reconeixement dels drets econòmics i socials que establix la Llei Integral.

Les mesures de protecció que l'autoritat judicial pot acordar a favor de la dona víctima de violència de gènere i, si és el cas, dels seus fills i filles, poden ser de caràcter penal i civil.

 

Entre les primeres, pot acordar-se una o alguna de les següents:

 1. Prohibició de residir en determinada població.
 2. Prohibició que l'agressor s'aproxime la víctima i/o els seus familiars o altres persones a la distància que el jutge determine.
 3. Prohibició que l'agressor es comunique amb la víctima i/o amb els seus familiars o altres persones per qualsevol mitjà: carta, telèfon, etc.
 4. Prohibició a l'agressor d'acostar-se a determinats llocs: centre de treball de la víctima, centres escolars dels fills i filles, etc.
 5. Omissió de dades relatives al domicili de la víctima.
 6. Protecció judicial de la víctima a les oficines judicials.
 7. Confiscació d'armes i prohibició de tinença.

Les mesures de naturalesa civil que pot contindre l'orde de protecció són les següents:

 1. L'ús i gaudi de la vivenda, el mobiliari i el parament familiar. Si el domicili conjugal és assignat a la víctima, l'agressor és obligat a desallotjar-lo.
 2. L'atribució de la guarda i custòdia dels fills i filles menors.
 3. La suspensió de l'exercici de la pàtria potestat.
 4. La suspensió del règim de comunicacions, visites i estades del pare amb els fills o filles o la forma en què este ha de dur-se a terme, per exemple, a través d'un punt de trobada familiar.
 5. La fixació d'una pensió d'aliments.
 6. Qualsevol altra mesura que siga necessària per a apartar els o les menors d'un perill o evitar-los perjuís.

Les mesures civils poden acordar-se tant en el cas de matrimoni com de parelles de fe.

La seua duració és de 30 dies, per la qual cosa abans que finalitze este termini cal iniciar el procediment de família, separació, divorci, nul·litat, o en relació amb els fillso filles no matrimonials. En este cas, les mesures seguiran en vigor durant els 30 dies següents a la presentació de la demanda, i en eixe termini el jutge civil haurà de decidir si les manté o no vigents.

Quant a les dones estrangeres, l'orde de protecció els permet sol·licitar i obtindre un permís de residència temporal independent si en tenien un per reagrupació familiar vinculat al permís de residència de l'agressor. En el cas de les estrangeres en situació irregular a Espanya, l'orde de protecció permet sol·licitar una autorització de residència temporal per raons humanitàries i deixar en suspens el procediment sancionador que es tramitava per la seua situació irregular, tal com es detalla en el corresponent apartat d'esta guia. L'orde de protecció pot ser sol·licitada no sols per la víctima sinó també pels seus familiars més pròxims, el seu advocat o advocada o els servicis socials que en coneguen de la situació.

Per a això cal omplir un imprés senzill que es presenta a la comissaria de Policia, caserna de la Guàrdia Civil, jutjat, Fiscalia, oficines d'atenció a la víctima, centres socials i assistencials i servicis d'orientació jurídica dels col·legis d'advocats.

És important que en la sol·licitud es facen constar de manera clara els actes de violència física, psicològica, amenaces i altres actes intimidatoris patits, i indicar les raons per les quals la dona té por de patir noves agressions o danys.

És aconsellable sol·licitar l'orde de protecció en el mateix moment en què es formula la denúncia, encara que també pot sol·licitar-se amb posterioritat.

Quan no es presenta denúncia, la mateixa sol·licitud de l'orde de protecció té esta consideració quant als fets i situacions de violència hi relatats.

El jutjat ha de dictar l'orde de protecció en el termini màxim de 72 hores des de la seua presentació, després d'una compareixença de la víctima i l'agressor. La llei establix que esta compareixença haurà de ser realitzada per separat, de manera que s'evite la confrontació entre ambdós.