Oficines d'atenció a les víctimes del delicte

Oficines d'atenció a les víctimes del delicte

La Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte es configura com un servei de caràcter públic, gratuït i multidisciplinari.

La finalitat de les Oficines és prestar informació, assistència i/o atenció coordinada a víctimes de delictes, testimonis i persones en situació de risc, com a conseqüència del seu contacte circumstancial amb el delicte.

Les oficines presten una assistència integral i especialitzada que comprèn atenció jurídica, psicològica i social durant tot el procediment i inclús després de la seua finalització. També promouen mesures de justícia restaurativa, els recursos tendents a garantir la seguretat de les víctimes i actuen, a més, com a punt de coordinació de les ordres de protecció de les víctimes de violència domestica i de gènere que adopten els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana.

Si vols obtindre més informació punxa en la imatge

 

https://oficinavictimas.gva.es