RECOMANACIONS PER A ELABORAR L'INFORME D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

RECOMANACIONS PER A ELABORAR L'INFORME D'AVALUACIÓ DE RESULTATS

El present document s'elabora com a ferramenta que facilite a les empreses els plans d'igualtat de les quals han sigut visats per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones, l'elaboració de l'informe d'avaluació de resultats, que haura de presentarse davant aquest organisme amb caràcter obligatori, un informe a meitat del període de vigència i un altre a la seua finalització (Article 20.3 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril de per a la igualtat entre dones i homes).

És recomanable que el contingut de l'INFORME D'AVALUACIÓ arreplegue documentalment la informació següent:

  • Diagnòstic de Situació actual, comparativa amb el diagnòstic de situació presentat abans de la posada en marxa del Pla d'Igualtat Validat.

 

  • Anàlisi de les accions dutes a terme en cada una de les àrees (es pot omplir seguint el model annex I).

- Área (denominació)
- Acció
- Data inici i fi
- Objectius
- Descripció
- Recursos i mitjans utilitzats
- Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors desagregats per sexe
- Personal a qui ha anat dirigit. Desagregat per sexe
- Personal responsable
- Grau d'implantació de la mesura
- Grau de consecució dels objectius a través dels indicadors d'avaluació i seguiment.

 

  • Accions d'Avaluació i seguiment:

- Especificació d'accions realitzades per al seguiment i avaluació del Pla d'Igualtat.
- Mesures adoptades
- Persones intervinents (nombre de dones i d'hòmens).
- Reunions realitzades.
- Difusió de decisions adoptades.

 

  • Calendarització de les mesures a implantar durant el període de vigència del Pla.

 

Qualsevol altra documentació que pot contribuir a un major coneixement sobre el compliment dels objectius plantejats. Es pot consultar l'annex II, que arreplega a títol orientatiu l'ompliment d'alguna de les accions dutes a terme.

 

Documents