ELABORACIÓ E IMPLANTACIÓ

ELABORACIÓ E IMPLANTACIÓ

Què és un Pla d'Igualtat?

Un PLA D'IGUALTAT és un conjunt ordenat de mesures adoptades, després de realitzar un diagnòstic de la situació, tendents a aconseguir en l'empresa la IGUALTAT DE TRACTE I D'OPORTUNITATS entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Per què un Pla per a la Igualtat d'Oportunitats?

 • Perquè les dones i els homes són iguals en dignitat humana i en drets i deures.

 • Perquè el ple reconeixement de la igualtat formal davant de la llei, inclús havent comportat, sens dubte, un pas decisiu, ha resultat ser insuficient.

 • Perquè hi ha falta de representació en els òrgans directius de les empreses, sent que les dones estan igualment qualificades que els homes.

 • Perquè davant de treballs del mateix valor, les dones continuen cobrant menys.

¿Per a què en la meua empresa?

 • Perquè amb les aportacions de dones i homes aconseguim que l'empresa funcione més i millor.

 • Perquè se'ns conferisca una diferenciació competitiva respecte a altres empreses.

 • Perquè totes les persones d'esta organització participen activament i aporten solucions innovadores.

 • Perquè es reconega que fem les coses bé i no discriminem per raó de gènere.

 • I perquè creiem que en esta empresa s'han de proporcionar les mateixes oportunitats a dones i homes en el seu desenvolupament personal i professional.

Què és el visat i com ho puc obtindre?

El visat és la validació, per part de la Generalitat, del Pla d'Igualtat presentat per les empreses que desenvolupen la seua activitat a la Comunitat Valenciana.

Per a la seua obtenció hauran de reunir-se els requisits següents:

 • Estar inscrit en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball i plans d'igualtat (REGCON)

 • Parts subscriptores del Pla d'Igualtat. Signat per la representació legal de la plantilla treballadora i de l'empresa.

El Pla d'Igualtat es presentarà, mitjançant Seu Electrònica de la GVA, davant de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones, òrgan competent per a l'avaluació i validació del visat.

On acudir?

Per a assessorament i informació podran dirigir-se als agents de la Xarxa Valenciana d'Igualtat, bé telefònicament o bé per mitjà d'atenció personalitzada, prèvia cita amb l'agent de la Xarxa Valenciana d'Igualtat de la seua localitat o proximitat.

En en el cas de qüestions relacionades amb l'estat de tramitació de l'expedient administratiu per a l'obtenció de visat, dins dels Plans d'Igualtat, es podrà realitzar la consulta mitjançant correu electrònic a: plansdigualtat@gva.es indicant:

 • Nom de l'empresa/entitat
 • Núm. d'expedient proporcionat a la seua sol·licitud de visat
 • Titularitat del sol·licitant o, si escau, de la representació que ostente
 • Motiu de la consulta
 • Telèfon de contacte i/o correu electrònic

La sol·licitud de visat d'un Pla d'Igualtat, es deu presentar en Seu electrónica de la GVA:

https://sede.gva.es/es/web/sede-electronica/inicio/procedimientos?id_proc=13820

Per a qualsevol altre tràmit en el procediment per a l'obtenció del visat de plans d'igualtat:

https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19042

Listado documentos