Fomulari de publicitat no sexista

Formulari de publicitat no sexista

Dades de la persona denunciant

Dades de la denúncia

* La recollida d'aquestes dades és únicament per a finalitats estadístiques.

NOTA: Si desitja informació sobre els tràmits de la seua denúncia haurà d'indicar una adreça de correu electrònic o postal.

Les dades de caràcter personal contingudes en l'imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot açò de conformitat amb el que es disposa en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).