Estudis en matèria de Violència de Gènere

Estudis en matèria de Violència de Gènere

Diagnòstics i estudis sobre l'impacte de gènere i les conseqüències de la Covid-19 realitzats per les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana

A través de convenis de col·laboració conjunta entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana, comptant amb les ajudes per part del Ministeri d'Igualtat, s'han pogut subvencionar diagnòstics i estudis sobre l'impacte de gènere i les conseqüències de la Covid-19, fomentant al seu torn activitats que incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal.

Fruit d'això, és la realització d'aquestes investigacions i estudis en l'àmbit universitari, on es posa de manifest aquest impacte i les seues conseqüències, enfocat a un àmbit específic.

Universitat d'Alacant

Universitat de València

Universitat Politècnica de València

Universitat Jaume I

Universitat Miguel Hernández

 

Estudie "L'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en l'àmbit laboral a Espanya"

La principal finalitat d'aquest treball és contribuir a l'erradicació d'aquestes formes de violència contra les dones, silenciades i permeses, duent a terme un itinerari a través de la normativa actual, l'aplicació d'aquesta, el paper de la negociació col·lectiva, i reflectint les experiències patides per les protagonistes, pretenent amb tot això, originar una estratègia transversal de prevenció, sensibilització, identificació, actuació i erradicació d'aquest greu obstacle social des de l'acció sindical.
 
Material: Violència de Gènere
 
Autoria: Comissions Obreres (CCOO).
 
Edició: Ministeri d'Igualtat.

 

 

Estudi sobre el Temps que Tarden les Dones Víctimes de Violència de Gènere a Verbalitzar la seua Situació

Aquest estudi tracta d'analitzar el temps que tarden les dones víctimes de violència de gènere  a verbalitzar la seua situació, ja siga sol·licitant suport i assessorament en un servei especialitzat d'atenció a víctimes de violència de gènere i/o denunciant formalment dita situació, des del moment que comencen a patir maltractaments. A través d'aquesta variable "temps emprat" es pretenen analitzar els factors copartícips en aquest comportament/decisió, amb la finalitat de poder dissenyar mesures i actuacions que impulsen a les víctimes a verbalitzar la seua situació de manera més ràpida i immediata, entenent que, amb això, es disminuiran les conseqüències i seqüeles en tots els aspectes de la seua vida, així com en les dels seus fills i filles exposats directa o indirectament a la mateixa i, per tant, també víctimes.

Material: Violència de Gènere

Autoria: Delegació del Govern per a la Violència de Gènere. Aquest informe ha sigut realitzat per per la Fundació Igual a Igual (Ana Gómez Plaza (Coordinadora), Sandra Villajos Pozuelo, Lucía Candeira d'Andrés i Ayin Hernández Gómez).

Edició: Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat. Centre de Publicacions.

 

 

Estàndards de protecció de drets humans de les dones: eines necessàries per a la defensa de la seua participació política

Guia jurídica en la qual s'analitzen 130 sentències, decisions i resolucions de casos paradigmàtics de violències masclistes.

Aquest document forma part de les accions conjuntes que l'Entitat de les Nacions Unides per a la Igualtat de Gènere i l'Apoderament de les Dones (ONU Dones) i la Comissió Interamericana de Dones de l'OEA (CIM/OEA) promouen per a erradicar la violència política contra les dones a Amèrica Llatina i el Carib.

El treball de sistematització d'aquesta guia va finalitzar al gener de l'any 2020, per la qual cosa reuneix jurisprudència anterior a aqueixa data.

Autoria: Entitat de les Nacions Unides per a la Igualtat de Gènere i l'Apoderament de les Dones (ONU Dones) i la Comissió Interamericana de Dones de l'OEA (CIM/OEA)

 

 

La situació de la violència contra les dones en l'adolescència a Espanya

La present publicació recull els resultats de l'estudi "La situació de la violència contra les dones en l'adolescència a Espanya", realitzat a una mostra de 13.267 adolescents de 14 a 20 anys. L'estudi està dividit en cinc grans blocs:
 
  • El primer bloc emmarca la teoria, antecedents, objectiu i mètode de l'anàlisi de la violència contra les dones.
  • El segon bloc abasta els resultats generals de l'estudi i la definició d'indicadors.
  • El tercer bloc se centra en els tipus d'adolescents respecte a la violència contra les dones i les condicions de risc i protecció en la parella.
  • El quart bloc analitza l'evolució de la igualtat i prevenció de la violència de gènere en l'adolescència a Espanya.
  • El cinqué bloc torna sobre tots els previs per a analitzar de manera detallada l'estat de les adolescents a Espanya i la influència rebuda del context familiar, educatiu i personal.
En definitiva, el principal objectiu d'aquest treball és conéixer la situació actual de la violència contra les dones en l'adolescència Espanya, així com les condicions de risc i protecció enfront d'aquesta violència i l'evolució detectada en comparar els resultats obtinguts en 2020 amb els d'estudis anteriors.
 
Matèria: Violència contra la Dona
 
Autoria: Mª José Díaz Aguado (Direcció), Rosario Martínez Arias (Metodologia), Javier Martínez Babarro (Execució Tècnica) i Laia Falcón (Antecedents i documentació)
 

Anàlisi temporal dels assassinats de dones per violència de gènere a Espanya al llarg de 15 anys (2003-2017)

La present publicació recull els resultats de l'estudi "Anàlisi temporal dels assassinats de dones per violència de gènere a Espanya al llarg de 15 anys (2003-2017)". L'estudi està dividit en tres grans blocs:
 
  • El primer bloc descriu els assassinats de dones per violència de gènere ocorreguts a Espanya durant el període 2003-2017 des d'una perspectiva individualitzada.
  • El segon bloc avalua l'existència d'agrupacions d'assassinats en breus períodes de temps.
  • El tercer bloc analitza l'evolució de la mortalitat per violència de gènere entre 2003 i 2017 i s'identifiquen aquelles variables temporals associades a un increment del risc d'assassinat.
En definitiva, el principal objectiu d'aquest treball és donar resposta a la mesura 172 del Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere enunciada com "Realitzar estudis per part de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere sobre l'efecte acumulació o acumulació d'assassinats en un període curt de temps de dos a quatre dies consecutius" i, a més, permet ampliar el coneixement existent sobre la mortalitat per violència de gènere així com sobre la seua evolució al llarg d'aquests anys.
 
Matèria: Violència contra la Dona
 
Autoria: Belén Sanz Barbero (investigadora principal), Fernando Vallejo Ruiz de Lleó (col·laborador), Rocío Carmona (col·laboradora) i Carmen Vives-Cases (col·laboradora). Biodiversia S. Coop. Mad. ha col·laborat en l'anàlisi de dades i redacció de resultats.
 

Estudio "El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral en España"

La principal finalidad de este trabajo es contribuir a la erradicación de estas formas de violencia contra las mujeres, silenciadas y permitidas, llevando a cabo un itinerario a través de la normativa actual, la aplicación de la misma, el papel de la negociación colectiva, y reflejando las experiencias sufridas por las protagonistas, pretendiendo con todo ello, originar una estrategia transversal de prevención, sensibilización, identificación, actuación y erradicación de este grave obstáculo social desde la acción sindical.

Material: Violencia de Género

Autoría: Comisiones Obreras (CCOO).

Edición: Ministerio de Igualdad.