Creació i competències

Creació i competències

El dia 28 d'agost de 2015, el Consell va aprovar l'acord per a la implantació de les Unitats d'Igualtat en tots els departaments en què s'organitza l'administració de la Generalitat.

En data 20 d'octubre de 2015 es van constituir les unitats d'igualtat per a donar compliment a l'objectiu fixat en la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat Valenciana, per a la igualtat entre dones i homes, de "regular i fer efectiu el principi d'igualtat entre dones i homes a la Comunitat Valenciana, establir els principis generals que han d'orientar aquesta igualtat, determinar les accions bàsiques que han de ser implementades, com també establir l'organització administrativa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la Comunitat Valenciana".

 

El DECRET 14/2018, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en el seu article 15, recull les funcions de la la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. Aquestes són:

  • La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana d'Igualtat al qual corresponen les funcions relatives a la promoció i execució de mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, promoció, participació i programes, prevenció de la violència de gènere i masclista, i atenció a les víctimes.

 

  • Corresponen a la direcció general les competències següents:


a) Vetlar per l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats en les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana i, en particular, previndre conductes discriminatòries contra les dones. Implantar i executar programes que tinguen com a objecte la promoció sociolaboral de les dones i també el foment de la participació social i el moviment associatiu.

b) Previndre i contribuir a erradicar tota situació de violència contra les dones, i també coadjuvar en la tramitació de les denúncies que es formulen en aquestes situacions, prestar assessorament jurídic gratuït a les dones, i informar i actuar contra la violència de gènere amb accions de prevenció i sensibilització.

c) Garantir a les dones en situació de violència de gènere el dret a l'assistència social integral des dels serveis d'atenció, emergència, suport i acollida per a la seua total recuperació, i també de les seues filles i fills.

d) Impulsar actuacions dirigides a afavorir la corresponsabilitat i la coeducació.

e) Dirigir, coordinar, realitzar el seguiment i avaluar els plans intersectorials d'actuació que desenvolupe la Generalitat en matèries de la seua competència.

f) Prestar assistència tècnica als centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àmbit de competències d'aquesta direcció general.

g) Establir totes les accions que siguen necessàries amb altres administracions per a aconseguir una coordinació eficaç en polítiques socials i d'igualtat de la seua àrea funcional.

h) Gestionar els concerts, subvencions i altres prestacions econòmiques en matèria de la seua competència.

i) Exercir la potestat sancionadora sobre els incompliments quant a requisits dels centres i serveis i respecte dels drets de les persones beneficiàries.

j) Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.

k) Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en les matèries de la seua competència.

l) Supervisar les actuacions relatives als serveis i centres en l'àmbit de les seues competències, incloent-hi els tràmits d'autorització d'aquests, i també l'exercici de la facultat sancionadora, sense perjudici de les funcions que té assignades la sotssecretaria.

m) Executar qualsevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.